رجامندی

رجامندی

English-Ottoman Turkish language رجامندی


رجامندی - recamendi

رجامندی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رجامندی. رجامندی attoman turkish I mean, رجامندی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رجامندی, Ottoman Turkish English Dictionary

recamendi ~ رجامندی

Ottoman Turkish

Top