رجالات

رجالات

English-Ottoman Turkish language رجالات


رجالات - ricalet

رجالات means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رجالات. رجالات attoman turkish I mean, رجالات What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رجالات, Ottoman Turkish English Dictionary

ricalet ~ رجالات

Ottoman Turkish

Top