رجائم

رجائم

English-Ottoman Turkish language رجائم


رجائم - reca'im

رجائم means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رجائم. رجائم attoman turkish I mean, رجائم What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رجائم, Ottoman Turkish English Dictionary

reca'im ~ رجائم

Ottoman Turkish

Top