رجل

رجل

English-Ottoman Turkish language رجل


رجل - recel

رجل - recul

رجل - ricl

رجل means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رجل. رجل attoman turkish I mean, رجل What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رجل, Ottoman Turkish English Dictionary

recel ~ رجل
recul ~ رجل
ricl ~ رجل

Ottoman Turkish

Top