رجحانیت

رجحانیت

English-Ottoman Turkish language رجحانیت


رجحانیت - ruchaniyet

رجحانیت means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رجحانیت. رجحانیت attoman turkish I mean, رجحانیت What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رجحانیت, Ottoman Turkish English Dictionary

ruchaniyet ~ رجحانیت

Ottoman Turkish

Top