رجعان

رجعان

English-Ottoman Turkish language رجعان


رجعان - ruc'an

رجعان means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رجعان. رجعان attoman turkish I mean, رجعان What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رجعان, Ottoman Turkish English Dictionary

ruc'an ~ رجعان

Ottoman Turkish

Top