رجم

رجم

English-Ottoman Turkish language رجم


رجم - recm

رجم - recm

رجم - recem

رجم - recem

رجم - rucem

رجم - rucum

رجم means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رجم. رجم attoman turkish I mean, رجم What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رجم, Ottoman Turkish English Dictionary

recm ~ رجم
recem ~ رجم
rucem ~ رجم
rucum ~ رجم
rucum ~ رجوم

Ottoman Turkish

Top