رجیع

رجیع

English-Ottoman Turkish language رجیع


رجیع - reci

رجیع - rec'

رجیع means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رجیع. رجیع attoman turkish I mean, رجیع What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رجیع, Ottoman Turkish English Dictionary

reci ~ رجیع
rec' ~ رجیع

Ottoman Turkish

Top