رجین

رجین

English-Ottoman Turkish language رجین


رجین - recebeyn

رجین - recin

رجین means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رجین. رجین attoman turkish I mean, رجین What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رجین, Ottoman Turkish English Dictionary

recebeyn ~ رجین
recin ~ رجین

Ottoman Turkish

Top