رجراج

رجراج

English-Ottoman Turkish language رجراج


رجراج - recrac

رجراج means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رجراج. رجراج attoman turkish I mean, رجراج What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رجراج, Ottoman Turkish English Dictionary

recrac ~ رجراج

Ottoman Turkish

Top