رجحان

رجحان

English-Ottoman Turkish language رجحان


رجحان - recehan

رجحان means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رجحان. رجحان attoman turkish I mean, رجحان What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رجحان, Ottoman Turkish English Dictionary

recehan ~ رجحان

Ottoman Turkish

Top