رجال كبار

رجال كبار

English-Ottoman Turkish language رجال كبار


رجال كبار -

رجال كبار means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رجال كبار. رجال كبار attoman turkish I mean, رجال كبار What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رجال كبار, Ottoman Turkish English Dictionary


Ottoman Turkish

Top