رجرجه

رجرجه

English-Ottoman Turkish language رجرجه


رجرجه - recrece

رجرجه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رجرجه. رجرجه attoman turkish I mean, رجرجه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رجرجه, Ottoman Turkish English Dictionary

recrece ~ رجرجه

Ottoman Turkish

Top