رحاوی

رحاوی

English-Ottoman Turkish language رحاوی


رحاوی - rahavi

رحاوی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رحاوی. رحاوی attoman turkish I mean, رحاوی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رحاوی, Ottoman Turkish English Dictionary

rahavi ~ رحاوی
rahavi ~ رحوی
rahavi ~ رهاوی

Ottoman Turkish

Top