رحب

رحب

English-Ottoman Turkish language رحب


رحب - rahb

رحب - rahb

رحب - rahab

رحب - ruhb

رحب - ruhb

رحب means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رحب. رحب attoman turkish I mean, رحب What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رحب, Ottoman Turkish English Dictionary

rahb ~ رحب
rahab ~ رحب
ruhb ~ رحب

Ottoman Turkish

Top