رحبات

رحبات

English-Ottoman Turkish language رحبات


رحبات - rahbat

رحبات means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language رحبات. رحبات attoman turkish I mean, رحبات What is the meaning of the word, what does it mean in turkish رحبات, Ottoman Turkish English Dictionary

rahbat ~ رحبات

Ottoman Turkish

Top