ابریز

ابریز

English-Ottoman Turkish language ابریز


ابریز - ibriz

ابریز means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ابریز. ابریز attoman turkish I mean, ابریز What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ابریز, Ottoman Turkish English Dictionary

ibriz ~ ابریز

Ottoman Turkish

Top