آبریز

آبریز

English-Ottoman Turkish language آبریز


آبریز - abriz

آبریز means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language آبریز. آبریز attoman turkish I mean, آبریز What is the meaning of the word, what does it mean in turkish آبریز, Ottoman Turkish English Dictionary

abriz ~ آبریز

Ottoman Turkish

Top