ابزاردان

ابزاردان

English-Ottoman Turkish language ابزاردان


ابزاردان - ebzardan

ابزاردان means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ابزاردان. ابزاردان attoman turkish I mean, ابزاردان What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ابزاردان, Ottoman Turkish English Dictionary

ebzardan ~ ابزاردان

Ottoman Turkish

Top