ابروكن

ابروكن

English-Ottoman Turkish language ابروكن


ابروكن - ebruken

ابروكن means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ابروكن. ابروكن attoman turkish I mean, ابروكن What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ابروكن, Ottoman Turkish English Dictionary

ebruken ~ ابروكن

Ottoman Turkish

Top