ابردان

ابردان

English-Ottoman Turkish language ابردان


ابردان - ebredan

ابردان means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ابردان. ابردان attoman turkish I mean, ابردان What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ابردان, Ottoman Turkish English Dictionary

ebredan ~ ابردان

Ottoman Turkish

Top