ابرده

ابرده

English-Ottoman Turkish language ابرده


ابرده - ibride

ابرده means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ابرده. ابرده attoman turkish I mean, ابرده What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ابرده, Ottoman Turkish English Dictionary

ibride ~ ابرده

Ottoman Turkish

Top