ابرق

ابرق

English-Ottoman Turkish language ابرق


ابرق - ebrak

ابرق - ibrik

ابرق means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ابرق. ابرق attoman turkish I mean, ابرق What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ابرق, Ottoman Turkish English Dictionary

ebrak ~ ابرق
ibrik ~ ابرق
ibrik ~ ابریق

Ottoman Turkish

Top