ابریق

ابریق

English-Ottoman Turkish language ابریق


ابریق - ibrik

ابریق - ibrik

ابریق means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ابریق. ابریق attoman turkish I mean, ابریق What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ابریق, Ottoman Turkish English Dictionary

ibrik ~ ابرق
ibrik ~ ابریق

Ottoman Turkish

Top