ابزار

ابزار

English-Ottoman Turkish language ابزار


ابزار - ebzar

ابزار means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ابزار. ابزار attoman turkish I mean, ابزار What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ابزار, Ottoman Turkish English Dictionary

ebzar ~ ابزار

Ottoman Turkish

Top