آبروی

آبروی

English-Ottoman Turkish language آبروی


آبروی - abruy

آبروی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language آبروی. آبروی attoman turkish I mean, آبروی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish آبروی, Ottoman Turkish English Dictionary

abruy ~ آبروی

Ottoman Turkish

Top