ابریزی

ابریزی

English-Ottoman Turkish language ابریزی


ابریزی - ibrizi

ابریزی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ابریزی. ابریزی attoman turkish I mean, ابریزی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ابریزی, Ottoman Turkish English Dictionary

ibrizi ~ ابریزی

Ottoman Turkish

Top