ابريشمی

ابريشمی

English-Ottoman Turkish language ابريشمی


ابريشمی - ebrişemi

ابريشمی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ابريشمی. ابريشمی attoman turkish I mean, ابريشمی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ابريشمی, Ottoman Turkish English Dictionary

ebrişemi ~ ابريشمی

Ottoman Turkish

Top