ابسال

ابسال

English-Ottoman Turkish language ابسال


ابسال - ibsal

ابسال means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language ابسال. ابسال attoman turkish I mean, ابسال What is the meaning of the word, what does it mean in turkish ابسال, Ottoman Turkish English Dictionary

ibsal ~ ابسال

Ottoman Turkish

Top