آبرانه

آبرانه

English-Ottoman Turkish language آبرانه


آبرانه - abrane

آبرانه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language آبرانه. آبرانه attoman turkish I mean, آبرانه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish آبرانه, Ottoman Turkish English Dictionary

abrane ~ آبرانه

Ottoman Turkish

Top