يس

يس

English-Ottoman Turkish language يس


يس - ya-sin

يس means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language يس. يس attoman turkish I mean, يس What is the meaning of the word, what does it mean in turkish يس, Ottoman Turkish English Dictionary

ya-sin ~ يس

Ottoman Turkish

Top