يسارا

يسارا

English-Ottoman Turkish language يسارا


يسارا - yesaran

يسارا means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language يسارا. يسارا attoman turkish I mean, يسارا What is the meaning of the word, what does it mean in turkish يسارا, Ottoman Turkish English Dictionary

yesaran ~ يسارا

Ottoman Turkish

Top