يزیدی

يزیدی

English-Ottoman Turkish language يزیدی


يزیدی - yezidi

يزیدی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language يزیدی. يزیدی attoman turkish I mean, يزیدی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish يزیدی, Ottoman Turkish English Dictionary

yezidi ~ يزیدی

Ottoman Turkish

Top