يزید

يزید

English-Ottoman Turkish language يزید


يزید - yezid

يزید means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language يزید. يزید attoman turkish I mean, يزید What is the meaning of the word, what does it mean in turkish يزید, Ottoman Turkish English Dictionary

yezid ~ يزيd
yezid ~ يزید

Ottoman Turkish

Top