يزدانی

يزدانی

English-Ottoman Turkish language يزدانی


يزدانی - yezdani

يزدانی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language يزدانی. يزدانی attoman turkish I mean, يزدانی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish يزدانی, Ottoman Turkish English Dictionary

yezdani ~ يزدانی

Ottoman Turkish

Top