يزدان

يزدان

English-Ottoman Turkish language يزدان


يزدان - yezdan

يزدان means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language يزدان. يزدان attoman turkish I mean, يزدان What is the meaning of the word, what does it mean in turkish يزدان, Ottoman Turkish English Dictionary

yezdan ~ يزدان

Ottoman Turkish

Top