يرمیق

يرمیق

English-Ottoman Turkish language يرمیق


يرمیق - yirmik

يرمیق means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language يرمیق. يرمیق attoman turkish I mean, يرمیق What is the meaning of the word, what does it mean in turkish يرمیق, Ottoman Turkish English Dictionary

yirmik ~ يرمیق

Ottoman Turkish

Top