يزیديه

يزیديه

English-Ottoman Turkish language يزیديه


يزیديه - yezidiyye

يزیديه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language يزیديه. يزیديه attoman turkish I mean, يزیديه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish يزیديه, Ottoman Turkish English Dictionary

yezidiyye ~ يزیديه

Ottoman Turkish

Top