يزشنی

يزشنی

English-Ottoman Turkish language يزشنی


يزشنی - yezişni

يزشنی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language يزشنی. يزشنی attoman turkish I mean, يزشنی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish يزشنی, Ottoman Turkish English Dictionary

yezişni ~ يزشنی

Ottoman Turkish

Top