يزانی

يزانی

English-Ottoman Turkish language يزانی


يزانی - yez'eni

يزانی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language يزانی. يزانی attoman turkish I mean, يزانی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish يزانی, Ottoman Turkish English Dictionary

yez'eni ~ يزانی

Ottoman Turkish

Top