يرقانی

يرقانی

English-Ottoman Turkish language يرقانی


يرقانی - yerakani

يرقانی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language يرقانی. يرقانی attoman turkish I mean, يرقانی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish يرقانی, Ottoman Turkish English Dictionary

yerakani ~ يرقانی

Ottoman Turkish

Top