يرداخ، يرداق

يرداخ، يرداق

English-Ottoman Turkish language يرداخ، يرداق


يرداخ، يرداق - yardah

يرداخ، يرداق means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language يرداخ، يرداق. يرداخ، يرداق attoman turkish I mean, يرداخ، يرداق What is the meaning of the word, what does it mean in turkish يرداخ، يرداق, Ottoman Turkish English Dictionary

yardah ~ يارداخ
yardah ~ يرداخ، يرداق

Ottoman Turkish

Top