يرتیجی

يرتیجی

English-Ottoman Turkish language يرتیجی


يرتیجی - yırtıcı

يرتیجی means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language يرتیجی. يرتیجی attoman turkish I mean, يرتیجی What is the meaning of the word, what does it mean in turkish يرتیجی, Ottoman Turkish English Dictionary

yırtıcı ~ يرتیجی

Ottoman Turkish

Top