يزدخست

يزدخست

English-Ottoman Turkish language يزدخست


يزدخست - yezdhast

يزدخست means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language يزدخست. يزدخست attoman turkish I mean, يزدخست What is the meaning of the word, what does it mean in turkish يزدخست, Ottoman Turkish English Dictionary

yezdhast ~ يزدخست

Ottoman Turkish

Top