يسارت

يسارت

English-Ottoman Turkish language يسارت


يسارت - yesaret

يسارت means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language يسارت. يسارت attoman turkish I mean, يسارت What is the meaning of the word, what does it mean in turkish يسارت, Ottoman Turkish English Dictionary

yesaret ~ يسارت

Ottoman Turkish

Top