يسری

يسری

English-Ottoman Turkish language يسری


يسری - yeseri

يسری - yusra

يسری means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language يسری. يسری attoman turkish I mean, يسری What is the meaning of the word, what does it mean in turkish يسری, Ottoman Turkish English Dictionary

yusra ~ يسرا
yusra ~ يسری
yeseri ~ يسری

Ottoman Turkish

Top