متشايع

متشايع

English-Ottoman Turkish language متشايع


متشايع - müteşayi

متشايع means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language متشايع. متشايع attoman turkish I mean, متشايع What is the meaning of the word, what does it mean in turkish متشايع, Ottoman Turkish English Dictionary

müteşayi ~ متشايع

Ottoman Turkish

Top