متشدخ

متشدخ

English-Ottoman Turkish language متشدخ


متشدخ - müteşeddih

متشدخ means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language متشدخ. متشدخ attoman turkish I mean, متشدخ What is the meaning of the word, what does it mean in turkish متشدخ, Ottoman Turkish English Dictionary

müteşeddih ~ متشدخ

Ottoman Turkish

Top