متشاكل

متشاكل

English-Ottoman Turkish language متشاكل


متشاكل - müteşakil

متشاكل means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language متشاكل. متشاكل attoman turkish I mean, متشاكل What is the meaning of the word, what does it mean in turkish متشاكل, Ottoman Turkish English Dictionary

müteşakil ~ متشاكل

Ottoman Turkish

Top