متشابه

متشابه

English-Ottoman Turkish language متشابه


متشابه - müteşabih

متشابه means in Ottoman Turkish. What does that mean in the Ottoman language متشابه. متشابه attoman turkish I mean, متشابه What is the meaning of the word, what does it mean in turkish متشابه, Ottoman Turkish English Dictionary

müteşabih ~ متشابه

Ottoman Turkish

Top